เช็กเลย! รถประเภทไหนต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียน ตามประกาศใหม่

เช็กเลย! รถประเภทไหนต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียน ตามประกาศใหม่

 

ราชกิจจาฯ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร รถประเภทไหนบ้าง ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียน ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกใหม่

วันที่ 21 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจำปีนำรถไปตรวจสภาพ ซึ่งประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับนี้ออกมาเพื่อให้เจ้าของรถที่จะต่อทะเบียนรถ เสียภาษีประจําปีนํารถไปตรวจสภาพ ซึ่งจะมีผลบังคับหลังพ้นกําหนด 30 นับถัดจากที่ 20 สิงหาคม 2563

โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้เจ้าของรถดังต่อไปนี้ ต้องนํารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจําปี ดังนี้ 1.เจ้าของรถดังต่อไปนี้ ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี โดยให้ตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 1 เดือน ณ สํานักงานขนส่งในเขตจังหวัด ที่รถนั้นจดทะเบียน

(1) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
(2.) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
(3) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
(4) รถยนต์รับจ้างสามล้อ
(5) รถยนต์บริการธุรกิจ
(6) รถยนต์บริการทัศนาจร
(7) รถยนต์บริการให้เช่า
(8) รถจักรยานยนต์สาธารณะ

2.เจ้าของรถดังต่อไปนี้ ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี โดยให้ตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ สํานักงานขนส่งทุกแห่ง เว้นแต่ รถตาม (3) ให้ตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน

(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสูงสุดตามที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ในข้อมูลรายละเอียดจําเพาะ (Specification) เกิน 12 ที่นั่ง ดังนี้

 

(ก) รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

(ข) รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

(ค) รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้แจ้งเลิกใช้รถ หรือทะเบียนระงับ หรือถูกยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียน แล้วนํามาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

(2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม
(3) รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
(4) รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทําการแก้ไขเพิ่มเติม หรือดัดแปลงรถที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน ได้แก่ โครงคัสซี ตัวถัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ําหนักและช่วงล่าง และช่วงล้อ

3.เจ้าของรถดังต่อไปนี้ ต้องนํารถไปตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจําปี โดยให้ตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกําหนดเสียภาษีประจําปีได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(1) รถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

(ก) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
(ข) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
(ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

(2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก

กรณีเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจําปีพร้อมกับการดําเนินการทางทะเบียน เช่น การแจ้งเปลี่ยนสี เครื่องยนต์ ชนิดเชื้อเพลิง และติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กเสริมกระบะข้างรถ เปลี่ยนแปลงแหนบ เพลา และขนาดของยาง รวมถึงกรณีรถที่แผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือลบเลือน ให้เจ้าของรถนํารถไปตรวจสภาพได้ ณ สํานักงานขนส่งทุกแห่ง เว้นแต่กรณี ข่าวล่าสุด

เจ้าของรถมีความประสงค์จะขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมกับเสียภาษีประจําปี ให้เจ้าของรถ นําผลการตรวจสภาพไปดําเนินการเสียภาษีประจําปีและขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ณ สํานักงาน ขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชําระภาษีประจําปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้เจ้าของรถนํารถไปตรวจสภาพ ณ สํานักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสถานตรวจสภาพรถ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

 

ติดตาม ข่าวล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์  www.sanookgossip.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *